top of page
Én ukes kurs hos oss

Vårt mål med kursuken er:

  • Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å møte det ordinære arbeidsliv med gjeldene krav, forventninger, regler og rettigheter

  • Vi skal trene og utvikle personer til å skaffe seg varig tilknytning til arbeidslivet

  • Vi skal definere hvilke yrkesretninger som passer til den enkelte

  • Vi skal sammen motivere og få frem energi til handlekraft

  • Hver enkelt skal avklare og synliggjøre sitt mål

Kursledernes kompetanse og erfaring

Kurset hos Sammen for livet blir ledet av jobbkonsulenter som har erfaring som kursledere fra et tidligere motivasjonskurs som heter «Meg i fokus». Begge har coachingkompetanse fra NLP og mye erfaring i bruken av det. Videre er jobbkonsulentene sertifisert i vip24 og WIE karriereveiledning. I tillegg har de begge lang erfaringer fra forskjellige tiltak som jobbkonsulenter.

På toppen av dette har en av våre konsulenter erfaring som fengselsbetjent og leder i kriminalomsorgen. Dette er en av de viktigste kompetansene inn mot kurset, da dette gir oss en bakgrunnskunnskap rundt hva innsatte har vært igjennom og kjenner personalet/enhetene bedre enn andre tiltaksbedrifter/jobbkonsulenter. Vi kjenner også godt til straffegjennomføringsloven og regelverket til kriminalomsorgen og hvilke løsninger som finnes for kandidatene som er tatt inn. Videre har jobbkonsulentene bred erfaring fra det private næringsliv som daglig leder for en rekke detaljhandelsbedrifter. Jobbkonsulentene innehar et stort kontaktnett på bedrifter som vi samarbeider med. 

Kursets innhold

Dag 1

Tankesett
Her får kursdeltakerne vite hva vi mener med begrepene dømmende og lærende tankesett, og de får relevante øvelser hvor de plukker ut situasjoner fra egen hverdag og gjør kjipe tanker om til gode tanker om læring og utvikling. For alt påvirker oss til enhver tid i hverdagen som tanker, følelser, input og alle andre omstendigheter i livet. Der vi må velge hvilken retning vi ønsker å gå.


Kommunikasjon og tilstandsstyring
Kursdeltakerne vil lære om tilstandsstyring, hvor vi tar utgangspunkt i tilstandsmodellen. Den tar for seg hva vi sier til oss selv, hvilket kroppsspråk vi har og det vi har fokus på til enhver tid. Hvilken betydning det har for oss alle. En viktig egenskap er å lære seg er tilstandsstyring. Hvilken tilstand skal deltaker til enhver tid være, det er en av de viktigste egenskapene å mestre. Hva skal og kan du gjøre for å komme i ønsket tilstand.
Vi snakker om hva kroppsspråk og språk vi bruker har av betydning. Disse to står for ca. 93% av all kommunikasjon vi gjør. Deltakerne gjennomfører praktiske oppgaver.
 
Kommunikasjon
Deltakerne lærer hvor viktig god kommunikasjon er, og at det brukes som et redskap for å oppnå læring og å skape en felles forståelse hvor viktig vår kommunikasjon er overfor oss selv og hvordan den påvirker alle rundt oss.  Det gjelder også hva som skjer hos alle som sender et budskap og den som skal motta. Det er nødvendig å ha en god og effektiv kommunikasjon. For å lykkes er det å være bevisst egen og andres kommunikasjon en svært viktig faktor. Hva skjer hos oss alle når vi kommuniserer og når vi mottar informasjon utenfra eller om det er internt fra våre tanker og følelser? Det fører til en adferd.

 

Mål/ønsket situasjon og verdier
Deltakerne skal lære seg å sette seg mål/ønsket situasjon for seg selv og sitt liv fremover. De skal ønske noe annet enn der de er i dag. Det må være verdibaserte valg, fordi verdier er det som ligger bak vår motivasjon til å gjøre noe. Dette er det få som tenker på i hverdagen, men det er verdiene som ligger til grunn for våre valg og våre handlinger. Det er det som gjør oss i stand til å nå våre mål. Våre verdier danner grunnlaget for vår identitet og hvorfor vi gjør som vi gjør.

Bevisste valg og suksess
Det å være bevisste på sine valg er noe deltakerne vil bli klar over, slik at vi ikke går på autopilot og handler på vaner, slik vi alltid har gjort. Men at man tenker gjennom de valgene man gjør i livet sitt fra nå, i Sammen For Livet og etter dette kurset. Det er viktig å lære av historien. Hva har fungert og hva har ikke fungert. Deltakerne skal bli mer bevist på kraften i sine valg og de valgene de vil måtte ta fremover.  

 

Timeplan dag 1
09.00 - 09.15     Velkommen
09.15 - 09.30     Presentasjon av kursdeltakere og kursholdere
09.30 - 10.00     Selvledelse
10.00 - 11.30      Selvledelse + oppgaver
11.30 - 12.00       Lunsj
12.00 - 13.15      Tankesett - dømmende og lærende
13.15 - 14.30       Bevisste valg og hva er suksess?
14.30 - 15.30      Fysisk trening

Mount1.png

Dag 2

Karriereferdigheter
Karriereferdigheter er ferdigheter alle trenger for å kunne delta i arbeidslivet og for å ha en fast tilknytning til arbeidslivet over tid. Karriereferdigheter er et helthetlig rammeverk som konkretiserer hvordan man kan jobbe systematisk med læring i veiledningen. Alle kan falle ut av arbeidslivet eller være i fare for å gjøre det eller ønske en annen karriere. Da blir det et viktig fokus i karriereveiledningen å finne hvilke ferdigheter den enkelte trenger å lære seg. Målet er at deltaker lærer og utvikler de ferdighetene som er nødvendig for å fungere i en yrkesrolle og i egen karriere (jmf. vip24).


Karriereferdigheter er de mestringsstrategiene/ferdighetene, holdningene, erfaring og kunnskapen et menneske trenger for fungering, mestring, vekst og utvikling i egen jobb, skole, studierolle og karriere gjennom livsløpet. En sentral oppgave i karriereveiledning er å finne ut hvilke temaer den enkelte trenger å jobbe med for å øke egen mestring og utvikling i jobb og karriere. (WIE. Arne Svendsrud). Oppgaver og selvrefleksjon.


Selvledelse
Deltakerne skal lære hva god selvledelse handler om. Det å være verdiforankret, planlegge og gjennomføre målrettet adferd, noe som betyr at de må ta noen bevisste valg og være en tydelig aktør i eget liv, fritid og jobb. Det innebærer å kunne jobbe selvstendig og effektivt innenfor sine rammer.  
Sentralt i selvledelse er å sette egne mål og lage seg konkrete strategier og rutiner for å nå disse målene, og samtidig ha balanse mellom jobb, familie og fritid. Selvledelse handler om hva du sier til deg selv og hva du gjør med det du sier. Hva er viktig for hver enkelt deltaker? Deltakerne gjennomfører oppgaver og refleksjon individuelt.

 

Coaching
Deltakerne får en innføring i hva coaching er. Coaching er en strukturert samtale som har til hensikt å støtte en person i retning av å nå sine mål. Det handler om å skape/synliggjøre valgmuligheter for deltaker gjennom spørsmål og nye perspektiver. Brukes som virkemiddel i utvikling av mennesker. Denne knytter vi sammen med deltakerens mål.

 

Timeplan dag 2
09.00 - 09.15    Repetisjon fra i går
09.15 - 10.00     Karriereferdigheter
10.00 - 11.30      Karrierferdigheter og oppgaver
11.30 - 12.00      Lunsj
12.00 - 13.15      Kommunikasjon og tilstandsstyring
13.15 - 14.30      Mål og verdier
14.30 - 15.30      Fysisk trening

Mount2.png

Dag 3

Karriereveileding i vip24
Vip24 er karriereveiledning i et helsefremmende perspektiv som tar utgangspunkt i å bevisstgjøre deltakeren rundt egne interesser, evner, ressurser og preferanser for å styrke selvforståelsen. Målet med verktøyet er å styrke deltakerens mulighet til å ta gode og selvstendige karrierevalg på kort og lang sikt i tråd med tanken om å utvikle karrierekompetanse hos den enkelte. Dette kan være på egen, etablerte arbeidsplass eller for å vurdere andre arbeidsmuligheter.

 

Deltakerne gjennomfører en full karriereveiledning i Vip-24 som består av en kartlegging av jobbsøker, hvor de tar en Vip-24 kartlegging under kurset. Resultatet inkluderer gap- og responsanalyse som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser hos den enkelte deltaker, og dette blir så lagt inn i en helhetlig profil som kan brukes til videre dialog og refleksjon rundt karrierevalg og jobbsituasjon. Fullføres på fredag med gjennomgang og tilbakelesing av vip24, med refleksjon og spørsmål.

 

Timeplan dag 3
09.00 - 09.15     Repetisjon fra i går
09.15 - 09.30     Hva er karriereveileding i Vip24?
09.30 - 11.30      vip24-gjennomføring
11.30 - 12.00      Lunsj
12.00 - 13.15      vip24-gjennomføring
13.15 - 14.30      Handlekraft
14.30 - 15.30     Fysisk trening

Mount3.png

Dag 4

Stress og stressmestring
Deltakerne skal gjennom enkel teori om hva stress er. Der definisjonen av stress ofte er: «en opplevelse av mentalt og fysisk ubehag(stressrespons) knyttet til indre krav og/eller uro. Stress kjennetegnes ofte av en ubalanse mellom krav og ressurser. Hvor vi går litt inn på hva som skjer i kroppen og hjernen i stress og ubehag.

 

Vi skiller mellom positivt og negativt stress. Vi kommer inn på at det finnes mange årsaker til stress og vi kommer til å kjøre øvelser som kan fungere godt for stress. Dette blir stort sett øvelser i Mindfulness.  
 

CV
Alle deltakerne skal ha en oppdatert CV når de er ferdig med kurset. Det vil bli gjort på Karrieresenteret, der vi har tilgang til PC for alle som er på kurset.

 

Timeplan dag 4

09.00 - 09.15    Repetisjon fra i går
09.15 - 10.00    Stress og stressmestring (positivt og negativt)
10.00 - 11.30    Lage CV. Jobbintervju og arbeidsgivere
11.30 - 12.00    Lunsj
12.00 - 13.15    Lage CV og jobbrefleksjon
13.15 - 14.30    Arbeidsmarkedet og jobb
14.30 - 15.30    Fysisk trening

Mount4.png

Dag 5

Coaching
Deltakerne får en coachingsamtale (en til en) med en kvalifisert jobbkonsulent som coach. Fokus vil være på deltakers mål. Det verktøyet som vil bli brukt i en strukturert samtalen er Logiske nivåer (hentet fra NLP, utviklet av Robert Dilts) der språket og sansesystemet vårt er organisert i et hierarki med fem opplevelsesnivåer. Hvert nivå kontrollerer informasjonen på nivået som ligger under. Logiske nivåer er spesielt velegnet til å identifisere hvor et gitt problem hører hjemme. Fordi modellen har vist seg å være et kraftfullt verktøy for å sette fokus på hva som gir endringer på kort tid. Dette i forhold til dine omgivelser, handlinger og konkrete ressurser som deltaker har for å komme i mål, samt finne sin identitet, verdier og mentale ressurser. Dette er med på å hjelpe deltakerne til å sette ord på det som skal til for å nå sitt mål. For jobbkonsulent/coachen handler det her om å få bevegelse. Dette er noe som vi har veldig god erfaring med.
 
Tilbakelesing vip24
vip24 hjelper enkeltpersoner med å vurdere egen motivasjon, sterke og svake sider og læringspreferanser. Det setter dem i stand til å identifisere en personlig utviklingsbane som er relevant til egne personlige behov og evner. Vip24 gir dem arbeidslivsveiledning i et helsefremmende perspektiv. De blir klar over sine friskfaktorer, det som fyller på batteriet. De blir klar over hva det er som bor i dem. Hva er det som gir energibalanse og arbeidsglede, igjennom hvordan de opplever sammenheng i et 24-timers perspektiv. At det man gjør er håndterbart, gir mening og er begripelig. Dette blir sett opp imot arbeidsmarkedet for å finne en match som er best mulig i forhold til arbeidsmarkedet, slik at det blir en jobbmatch.


Handlingsplan
Deltakerne skal utarbeide en handlingsplan som skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres, av hvem og når. Planen skal sikre at tiltakene blir gjennomført til avtalt tid. Derfor må en deltakerne få ansvar for å følge opp sin egen handlingsplanen og sørge for at tidsfrister overholdes og at de kommer i mål.

 

Timeplan dag 5

09.00 - 09.15     Repetisjon fra i går
09.15 - 09.30     Tilbakelesing Vip24
09.30 - 10.00     Tilbake lesing Vip.24 - handlingsplan
10.00 - 11.30      Coaching, logiske nivåer
11.30 - 12.00      Lunsj
12.00 - 14.30     Coaching, logiske nivåer
14.30 - 15.30     Oppsummering av kurset

Mount5.png

Alle kursdager

Fysisk trening
Alle deltakerne skal være med på fysisk trening hver kursdag, da dette er den beste investeringen alle kan gjøre i sin egen fysiske og psykiske helse. Det er fire grunner til å trene fysisk:

  1. Du vil få økt styrke fysisk og mentalt, som vil føre til bedre funksjonsevne i dagliglivet.

  2. Det gir deg den kroppen du vil ha. Med mer muskler og mindre fett. Bedre selvtillit.

  3. Du vil få en bedre kroppsholdning og med det et bedre førsteinntrykk i møte med arbeidsgivere og mennesker rundt deg.

  4. For helsen er det også et stort pluss, du reduserer risikoen for mange sykdommer, samtidig som det er positivt i den rehabiliterende fasen.

 

Dette er uavhengig av alder og kan blant annet bidra til å holde deg frisk og takle utfordringer i hverdagen på en god måte.

mann2.png

Kursdeltaker sier:

Dette gir mening og er veldig engasjerende. For mange vil dette kurset være en livsendring - en endring i riktig retning.

mann3.png

Kursdeltaker sier:

Jeg føler at jeg er på vei ut av "fengselsmodus" nå og på vei tilbake til normalen.

mann1.png

Kursdeltaker sier:

Kurset ga meg refleksjoner over hva jeg skal velge i fremtiden, men også bruke de dumme valgene jeg har gjort før og snu de erfaringene til noe positivt!

bottom of page