Våre resultater
Rapport 2019

1. Sammen for livet – formål

Sammen for livet AS har siden selskapet ble etablert i 2016 hatt som hovedmålsetting å gjøre innsatte/domfelte til ansatte. Dette gjør vi ved å tilby målgruppen følgende:

 • Etablere et habiliteringstilbud til innsatte/domfelte etter modell av det iFokus gjør i dag.

 • Tilbudet skal være individuelt og basere seg på den innsattes/domfeltes ønsker. Innholdet i tilbudet skal blant annet basere seg på karriereveiledning, motivasjonskurs og samtaler som gjennomføres under straffegjennomføringen.

 • I et samarbeid mellom kriminalomsorgen, NAV og andre etater og frivillige etablere et varig arbeidstilbud i det ordinære arbeidslivet.

2. Målgruppe

Målgruppen SFL henvender seg til er innsatte/domfelte som i løpet av straffegjennomføringen har signalisert at de ønsker et liv uten kriminalitet og en jobb i det ordinære arbeidslivet når de løslates.

 

Målgruppen til SFL er godt beskrevet i flere levekårsundersøkelser. Der beskrives målgruppen slik:

 • Mange har hatt alvorlige problemer under oppveksten

 • Mange har vært i kontakt med barnevernet og har opplevd at andre i familien har sittet i fengsel

 • Mange har meget lav utdanning

 • Mange har svak tilknytning til arbeidslivet

 • Mange lever under fattigdomsgrensa

 • Mange er bostedsløse

 • Mange har dårlig helse

 • Mange er rusmisbrukere

 • Mange har barn


Målgruppens levekårssituasjon er særlig vanskelig fordi den er preget av opphopning av levekårsproblemer; tre fjerdedeler har problemer på to eller flere levekårsområder. Opphopningen av levekårsproblemer henger, for mange, sammen med oppvekstforhold: Jo flere oppvekstproblemer, desto vanskeligere levekår som voksen. Vellykket reintegrering i samfunnet kan ikke sikres gjennom enkelttiltak, men med utgangspunkt i en helhetlig forståelse av marginaliseringens omfang i denne gruppen.

3. Politiske føringer ift målgruppen

Politiske føringer er godt beskrevet i Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017 – 2021 (statsrådbrevet). Virksomheten til Sammen for livet er helt i tråd med disse føringene. I tillegg er virksomheten helt i samsvar med Jeløya plattformen om inkludering og utenforskap og regjeringens pressekonferanse 22.06.18 om en inkluderingsdugnad i tett samarbeid med arbeidslivet og arbeidsgivere der målet blant annet er å få flere med hull i CV-en på innsiden av arbeidslivet.

6. juni 2018 uttalte arbeidsminister Anniken Hauglie til NTB at «for å sikre bærekraften i velferdssamfunnet, må vi få flere i yrkesaktiv alder tilbake i jobb».

16. juli 2018 uttalte NAV direktør Sigrun Vågeng noe av det samme til Dagbladet. «Hvis vi skal opprettholde nivået på dagens velferdsordninger, er vi avhengige av at så mange som mulig er i arbeid».

Sammen for livet jobber i samsvar med disse føringene.

4. Ansatte

Sammen for livet hadde i 2019 2,6 årsverk: 1 daglig leder/jobbkonsulent, 1 jobbkonsulent, 0,4 stilling som markedsføring/jobbkonsulent og 0,2 stilling som samfunnskontakt (strategisk jobbing inn mot myndigheter og politiske miljøer).

5. Økonomi

Sammen for livet mottok for 2019 driftsmidler fra Vestfold fylkeskommune, NAV-direktoratet og Justisdepartementets post 70. Samlede driftsutgifter ble ca 1,7 mill, med et foreløpig underskudd på rundt 300.000,-

Hittil har vi hatt svært gode resultater. De fleste vi har tatt inn i prosjektet står fremdeles i jobb. Arbeidsgiverne er fornøyde med kvaliteten og innsatsen – «dette vinner alle på» sier flere når vi snakker med bedriftene som har tatt inn kandidater fra SFL.

Siden juni 2016 til mai 2020 er 63 kandidater tatt inn i prosjektet - 60 personer har kommet i jobb. De aller fleste var i jobbsøkerfase FØR løs­latelse, og unngikk dermed glippsonen.

 

 • 95,4% har fått minst 1 jobb

 • 78% var i jobb/utdanning etter 3 mnd

 • Av de som har vært i prosjektet i 3 år, sto over 70% i jobb


Motiverende tilbakemeldinger

En av våre jobbkonsulenter fikk denne tilbakemelding fra Friomsorgen (som har ansvar for straffedømte under hjemmesoning) om en av vår kandidater som vi skaffet jobb til:

«Kandidatens situasjon hadde vært helt annerledes hvis ikke du og Sammen for livet hadde tatt i mot ham. Dere har spilt en avgjørende rolle i hans liv - hjulpet han til livsmestring. Krysser fingrene for at han fortsetter å holde kontroll i livet sitt.»

Vi i Sammen for livet er så glade for å være med på å gjøre en forskjell, i dette tilfellet sammen med Friomsorgen i Vestfold! Et godt samarbeide mellom en høyt motivert straffedømt, Friomsorgen og Sammen for livet har sendt vår kandidat et stort steg i riktig retning. Dette er et strålende eksempel på god tilbakeføring!

6. Status kandidater/domfelte

I perioden juni 2016 – desember 2019 har 59 kandidater blitt tatt inn i prosjektet.

Gjennomsnittlig tid på formidling av kandidater ut i jobb er 4,05 uker.

deltakerstatistikk_ijobb.jpg

97,5% av kandidatene har fått 100% lønnet arbeid. Etter 2 år står fortsatt 70% i jobb.

7. Status ift arbeidsgiverne

Sammen for livet har i dag 40-50 aktive arbeidsgivere innenfor privat og offentlig sektor. I tillegg har SFL tilgang til et nettverk på ca 500 arbeidsgivere som kan involveres ved behov.

8. Status ift samarbeidspartnere

Sammen for livet har i dag et konstruktivt samarbeid med iFokus, Kriminalomsorgen, Politiet, NAV, Helse sør/øst, Kirkens Bymisjon, Larvik kommune, Treschow-Fritzøe og Kodial Eiendom AS (som tilbyder av bolig til straffedømte). Underveis i arbeidet med å skaffe jobb til domfelte, dukker det opp utfordringer på ulike områder som må løses i dialog med samarbeidspartnerne.  Vi vil derfor ta initiativ overfor den enkelte samarbeidspartner for å finne fram til forutsigbare løsninger til beste for tilbakeføringsarbeidet.

9. Profilering og nettverksbygging

Sammen for livet har brukt mye tid på profilering høsten 2018. «Vårt budskap» som viktig samfunnsaktør er spredd i muntlig og skriftlig form overfor en rekke viktige samfunnsaktører. Eksemplene er mange og her nevnes de viktigste: Alle representantene på Stortinget, regjeringen, lokalpressen og riksmedia, viktige samfunnsaktører på arbeidsgiver- og arbeidstakersida, fylkestinget i Vestfold, stand med profilering på et kriminalfaglig seminar på Bakkenteigen, presentasjon i lokal Rotary- og Lions-klubb, Næringslivets fabelaktige fredag og Facebook. Sammen for livets nettside er til enhver tid oppdatert.

10. 2019 og videre

Sammen for livet er godt etablert i Vestfold og hovedleverandøren av domfelte til SFL er Bastøy fengsel. Imidlertid har SFL nå også etablert et nært samarbeid med Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling, Nordre Vestfold fengsel, Hof avdeling, Overgangsboligen i Buskerud og Friomsorgen i Vestfold.

Vi er også i dialog med Ringerike Fengsel.

I 2019 har SFL planer om å satse tungt i Telemark og Buskerud. Det er innledet samarbeid med Friomsorgen i Telemark og Buskerud.

SFL er også i tett dialog med Kirkens Bymisjon FRI i Vestfold med sikte på et tett samarbeid dersom Prosjektet Effektkontrakter blir realisert. Utspillet ligger nå hos kommunene og direktoratene. Prosjektet er avhengig av finansiering og tilgang på domfelte i målgruppen for prosjektet – alderen 18 til 30/40 og hjemmehørende i Vestfold.

11. Finansiering av Sammen for livet

Sammen for livet legger til grunn at bidragsyterne i 2018 vil være med også i 2019. I tillegg vil SFL søke finansiering fra Telemark og Buskerud fylkeskommuner og fra Post 70 i justis- og beredskapsdepartementet. SFL vil dessuten henvende seg til NAV Vestfold og Telemark og NAV i Buskerud.

Utover dette vil SFL også se nærmere på om det er stiftelser o.l. som kan yte støtte til prosjektet.